Regulamin przejazdu

Regulamin przejazdu

Regulamin określa zasady i warunki przejazdu ulicami miasta Rzeszowa oraz sposoby zachowania się uczestników.

 • Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

 • W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).

 • Przejazd będzie odbywał się trasą wyznaczoną przez organizatora.

 • Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestnicy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.

 • Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest obowiązkowe.

 • Udział w imprezie dzieci poniżej lat 18 tylko pod nadzorem opiekuna.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz obecność służby porządkowej (Nightskating-Team) wyróżniającej się oznaczoną odzieżą.

 • Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by w razie potrzeby umożliwić przejazd służbom ratunkowym lub porządkowym.

 • Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.

 • Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.

 • Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

 • Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

 • Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych podczas przejazdu bez zgody organizatora.

 • Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.

 • Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd (Nightskating Team) mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie i przekazane policji.

 • Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przejazdu za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.

 • W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

 • Udział w imprezie jest bezpłatny.

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku utrwalonego podczas przejazdu. Zdjęcia z wizerunkiem uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz we wszystkich materiałach promujących imprezę.

Osoby uczestniczące w przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem poprzez stronę internetową przejazdu umieszczoną pod adresem http://nsrzeszow.pl/regulamin i na stronie stronie facebook.com dedykowanej przejazdowi.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie się spotykamy?
Jak długo trwa przejazd?
Co jeśli będzie padało?
Co jeśli będę miał/a wypadek?
Czy trasa jest trudna? Czy sobie poradzę?
Czy udział w przejeździe jest bezpieczny?
Deskorolki, longboardy, rowery itp. – czy można na nich jechać?

© 2023 Nightskating Rzeszów

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie się spotykamy?
Jak długo trwa przejazd?
Co jeśli będzie padało?
Co jeśli będę miał/a wypadek?
Czy trasa jest trudna? Czy sobie poradzę?
Czy udział w przejeździe jest bezpieczny?
Deskorolki, longboardy, rowery itp. – czy można na nich jechać?

© 2023 Nightskating Rzeszów

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie się spotykamy?
Jak długo trwa przejazd?
Co jeśli będzie padało?
Co jeśli będę miał/a wypadek?
Czy trasa jest trudna? Czy sobie poradzę?
Czy udział w przejeździe jest bezpieczny?
Deskorolki, longboardy, rowery itp. – czy można na nich jechać?

© 2023 Nightskating Rzeszów